تاريخ روز : چهارشنبه 28 مهر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی پذیره نویسیآگهیپذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)ثبت شده

بهشماره 396888 با شناسه ملی 10320466112

 

به آگاهی سهامدارانمحترم می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت گروه پتروشیمی ســــــــــرمایهگذاری ایرانیان (سهامی عام)، مورخ 27/03/99 و مجوز شماره DPM-IOP-99A-013 مورخ 29/02/99 سازمانبورس و  اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایهشرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 20.000.000.000.000 ریال به مبلغ25.000.000.000.000 ریال منقسم به 25.000.000.000 سهم 1.000 ریالی به شرح زیرافزایش یابد:

1.      سرمایه فعلیشرکت: 20.000.000.000.000 ریال

2.      مبلغ افزایشسرمایه: 5.000.000.000.000 ریال

3.      مبلغ سرمایه پساز افزایش: 25.000.000.000.000 ریال

4.      ارزش اسمی هرسهم: 1.000 ریال

5.      تعداد سهم عرضهشده: 5.000.000.000 سهم

6.      نوع سهم: عادیبا نام

7.      محل افزایشسرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

I)       3.500.000.000.000ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،

II)     1.500.000.000.000ریال از محل سود انباشته

8.      موضوع افزایشسرمایه: جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و اصلاح ساختار مالی

9.      به صاحب هر سهم،در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 27/03/99 تعداد 17 حق تقدم خرید سهم جدید وتعداد 7 سهم جایزه تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقههر سهم، در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10. سهامدارانی کهظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هردلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند  از طریق اینترنت به آدرس:  ))سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکتگروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) http://portal.iipgc.com)) مراجعه نموده  و نسبت به پرینت برگه حق تقدم سهام و تکمیل وارسال آن به همراه اصل فیش واریزی اقدام نمایند و یا به صورت حضوری به آدرس مندرجدر بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11.     مهلت استفاده ازحق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی است.

12.     سهامدارانمحترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود را دارند، حسب مورد باید بر اساس مواردبیان شده زیر اقدام نمایند:

·       سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خریدسهام جدید فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمیکند،می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام و یا ما‌به‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداختکه شامل کد ملی برایاشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره 247607612679این شرکت نزد بانک سپه شعبه هفت تیر واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمامگواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم (60 روز)، باپست سفارشی به نشانی تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهائی، پلاک 18، ساختمان رایانونک، طبقه هفتم واحد 710، کد پستی 1993873075 ارسال نموده و یا مدارک را بصورتحضوری به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.

·       سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خریدسهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلتمقرر (60 روز) ضمن تکمیل گواهی حق تقدم مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات بهسرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران، ضلع غربی میدان شیخبهائی، پلاک 18، ساختمان رایان ونک، طبقه هفتم واحد 710،  کد پستی 1993873075 ارسال نموده و یا مدارک رابصورت حضوری به آدرس فوق  تحویل و رسیددریافت نمایند.

تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی ظرف مهلتمقرر، به منزله عدم تمایل به استفاده از حق تقدم می باشد.

13.     در صورت عدم تمایلبه مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسینسبت به فروش و واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدامنمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی میبایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسالمستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شدهیا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14.     حق تقدمسهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره‌سهمهای ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و مبلغحاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامدارانمنظور خواهد شد.

 

 

نکات مهم

·       مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسیبر عهده ناشر است.

·       ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان ومشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثرقصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه کهناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.

·       ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراقبهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس واوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یاتوصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.

·       با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادیسالیانه سال مالی منتهی به تاریخ 31/02/1399، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاریمجمع، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمععمومی عادی سالیانه منتهی به تاریخ 31/02/1399، سود سهام سال مذکور به دارندگان حقتقدم تعلق نخواهد گرفت.

·       سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شدهدر بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت،می­توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.IIPGC.COM مراجعه یا با شماره تلفنهای 86092477-86092488-021  تماس حاصلنمایند.

·       گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایشسرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایتاینترنتی شرکت به آدرس WWW.IIPGC.COM و سیستم جامع اطلاعرسانی ناشران به آدرس WWW.Codal.IR در دسترس می باشد.